Obchodné podmienky

Nachádzate sa tu

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je www.peknesperky.sk a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajucého. Zmluvný vzťah medzi predavajúcim a kupujúcim vzniká vyplnením objednávkového formulára.

2. SPOSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je emailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.2 Kupujúci môže doručiť predávajúcemu prostredníctvom elektornickej pošty predávajucému v lehote 24 hodín od doručenia objednávky  oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného rovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajucému kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky na účet kupujúceho.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PEDÁVAJUCÉHO

3.1 Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenie predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho, aby spĺňal podmienky na jeho zachovanie a prepravu.

3.2 Odovzdať kupujúcemu najneskôr s dodaním tovaru všetky doklady potrebné na prevztaie a užívanie tovaru. Predávajúci ma právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. O zrušení objednávky bude kupujúci informovaný emailom.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1 Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajucému dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajucého.

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami a záväznom akceptovaní objednávky.

5. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar kupujúcemu dodať v lehote 15 pracovných dní.

5.2 V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru za strany predávajucého, predávajci je oprávnený opakovane jednostranne predĺžiť lehotu tovaru.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.