Šperky v obrazoch

Nachádzate sa tu

Stránka www.peknesperky.sk predstavuje širokú paletu obrazov šperkov (rôznych veľkostí podľa dohody so zákazníkom) vhodných na rozjasnenie vzhľadu, zútulnenie domova, zdivočenia mysle a roznietenie lásky. Vyberte si z našej širokej ponuky, poprípade nás kontaktujte a staňte sa s nami vystavovateľom vašich výtvarných, ozdobných, starožitných i moderných skvostov v obrazoch. Výťažok z vystavených obrazov slúži na podporu diela evanielizácie. Za podporu ďakujeme!

Ou webpage www.peknesperky.sk introduses wide variety of jewelries in pictures of all sizes (the customer must ask and we can make special offer) suitable for bright appearence, cautious home, wilderness in your spirit and for igniting love. Choose from our wide offer, or contact us and become with us sellers of your beautiful decorative, oldfashoined and modern jewellries in pictures. Gain from the exhibited pictures supports also the work of gospel. Thank you for your kind support!

NADNÁRODNÉ EVANIELIZAČNÉ SPOLOČENSTVO "PEKNÉ ŠPERKY"

MULTINATIONALNATIONAL REVIVAL MINISTRY "MAJESTIC MOUNTAINS"

Stránka www.peknesperky.sk prináša radostnú zvesť t.j. evanielium, nádej, povzbudenie v každej životnej situácii a hlbší vzťah s Pánom mladým mužom a ženám, ale i duchom mladým, tiež teenagerom  a deťom, ktorí sa rozhodli položiť svoj život na Skale, ktorou je Ježiš Kistus. Všetci sme peknými šperkami, o ktoré sa náš Nebeský Otec a Jeho Anjeli s láskou starajú. K  viere v Pána ma paradoxne priviedol rozvod. Alebo lepšie vysvetlené nie tak k viere, ako k vzťahu s Pánom, ktorý sa po rozvode stal mojím Manželom a uspokojoval všetky moje potreby, nakoľko som zostala sama.

The webpage www.peknespeky.sk brings joyful message, the Word of God, hope, encouragement in every life changing situation. We hope for you to have ever deeper relationship with our Lord Jesus for young men and women, to those young in the spirit, also for teenagers and kids who have decided to put their lives upon the Rock, that is Jesus Christ. We all are pretty jewellries, that our Heveanly Father and His Angels are taking good care about. To the faith of God I came paradoxically through divorce. Or better to say to the deeper relationship with the Lord who became my Husband and satisfied all my need as long as I was left.

 

 

Ak sa chceš stať súčasťou spoločenstva a prehĺbiť svoj vzťah s Pánom a Jeho Anjelmi a Svätými, dostávať od nás každodenný email na povzbudenie a prehĺbenie najdôležitejšieho vzťahu tvojho života, kontaktuj nás na emailovej adrese info@peknesperky.sk. Do predmetu emailu napíš heslo "Denné povzbudenie", ďalej môžeš uviesť svoje meno, vek a motiváciu, ktorá ťa do spoločenstva privádza. Poprípade opíš svoju životnú a rodinnú situáciu a prečo túžiš za Pánom a Anjelmi.

If you want tobecome the part of the fellowship and deepen your relationship with the Lord and His Angels and Saints, to get everyday encouraging email and have deeper relationship, the most important relationship of your life, contact us on our email addresse  info@peknesperky.sk. Write the subject of the email "Daily Encouragement", then write us your name, age and motivation leading you to our  ministry. When you wish describe your life and family situation and you have desire to get to know God and Angels deeper.

 

 

Začni dnes, nečakaj tak ako ja, kým prídu problémy, ktoré nebudeš môcť uniesť. Boh ťa chce požehnať, chce ti dať požehnaný život. "Lebo JA SOM Boh, tvoj Pán, silný, horlivý a milosrdný! Tí, ktorí ma budú milovať, budú blahoslavení a tí, ktorí budú veriť a dodržiavať moje príkazy, prídu k sláve nebeskej." Mal by prísť nový Mesiáš a vykríknuť : "Ja som svetlo!"  "Buď Svetlo!" povedal Pán, keď stvoril Zem. Národy, ktoré zostanú myšlienkam a učeniu Mesiáša  verní, nikdy nezahynú." Sibyla

Begin today, do not wait in vain for troubles to come to overcome you. God wants to bless you and He wants to grant you blessed life. "Because I AM God, your Lord, strong, zealous and merciful! Those who will love Me, will be blessed and those who will believe in Me, will keep my commands, will come to the heavenly glory. The new Messiah should come and shout : "I Am the Light!" "Be light!" said the Lore when He created the Earth. Nations that stay faithful to the Words of Massiah will not perish." Sibyla

 

 

Unavený z ľudských slov sa vybral do púšte, aby tam našiel pokoj Ducha. Tam meditoval a rozjímal a v púšti našiel to, čo hľadal. Nasleduj Ho. Čítaj dnes Božie Slovo, medituj, kontempluj, pýtaj sa ho konkrétne otázky a On ti dá odpoveď. "Hľadajte a nájdete!"

Tired of the men´s words He went to the desert so that He could find the rest of the Spirit. There He meditated and contemplated in the desert so that He could find what He was loking for. Follow Him. Read the Word of God today, meditate, contemplate, ask concrete questions and He will give you answers. "Seek and you will find!"

 

MGR. MARTINA RYANTOVÁ Biblická pedagogika predškolá[(-či)-s]ka

Preto ju ja vyvábim, zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu
(o biblickej predškolskej pedagogike).
- Oz 2, 16 -

     Mala som túžbu napísať knihu o správnej biblickej výchove predškoláka. Cítila som, že ma vedie Boží Duch, bola som príjemne uvoľnená a mala som chuť pracovať, len tak som začala listovať v knihe Pokoj srdca od Narcisa Iral, keď tu mi brat so štipkou irónie v hlase oznámil, že určite nič vhodné pre svoju prácu nenájdem. Odpovedala som : "Určite je v nej niečo skvelé, cítim, že Pán ma približuje k cieľu pátrania." Vtom som narazila na 4 každodenné úlohy, ktoré nám pomôžu dosiahnuť vnútornú rovnováhu. Začala som sa nimi zaoberať. Aplikovala som tieto 4 úlohy na deti predškolského veku. Myslela som pri tom na môjho 6-ročného synovca Jakubka a moje dve neterky 4-ročnú Paulínku a čerstvo 2-ročnú Terezku. Pri písaní úvodného rozdelenia som použila zásadu, ktorú považujem za jednu z najdôležitejších v mojom živote a tou je hľadať Boha a byť citlivou na Jeho jemné pobádania, ktoré nás navigujú pri hľadaní Jeho vôle v najmenších detailoch i pri veľkých a vážnych rozhodnutiach. Pretože Jemu záleží i na tom, kam si položíme pero.
Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Lk 12:7 KAT
     Základné 4 oblasti, ktoré je nevýhnutné podchytiť, rozvíjať, povzbudzovať a nadchnúť pre ne deti v predškolskom veku pre ich správnu biblickú edukáciu :
1. posilnenie tela :
a) strava
"...lebo smädných napojil a hladných nakŕmil dobrotami." Ž 107: 9
"Budeš slúžiť Pánovi svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby." Ex 23:25 KAT

     Ak budeme slúžiť Pánovi nášmu Bohu (ak sa budeme modliť, prežehnávať sa pred jedlom, spievať Bohu chvály, memorovať verše z Biblie, žiť sväto, v dôvere, vo viere, v láske...) požehná všetko, čo budeme papať a piť a budeme silnými a zdravými.
b) cviky – hra na napodobňovanie zvieratiek
"Jahve, Pán, je moja sila, dal mi nohy ako jeleniciam a dá mi vykračovať po mojich výšinách." Hab 3:19 KAT
      Keď vám niekedy bude smutno deti, predstierajte, že bežíte ako jeleníča a pripomeňte si, že Pán vám dáva silu vykračovať po výšinách, teda v dobrej nálade, nie so slzami. Deti môžme tiež naučiť pieseň Ty mi dávaš nohy jeleníc.
"Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú."
Ján 10:27
     Môžme sa zahrať hru na Pastierika a na ovečky.  Jedna ovečka sa stratí a Pastierik ju pôjde hľadať, niektoré z detí sa rozhodne, že je nájdená ovečka a Pastierika objíme. Hru začíname odznova. Môžme sa zahrať jej obmeny. Pastierik naháňa deti, alebo sa iba pýta detí, ktoré ticho desia v kruhu : "Si stratená alebo ovečka v košiariku?" Všetky deti najskôr odpovedajú, že sú ovečka, ktorá sa nestratila, ale je doma v košiariku. V druhom kole deti odpovedajú, že sú stratená ovečka. Deťom povieme, že sme niekedy stratená ovečka, pretože sa potrebujeme nájsť Pána vo všetkom, čo robíme, napr. Sa Ho spýtať, aké si máme ráno dať ponožky na nôžky. Potom prečítame deťom podobenstvo o stratenej ovečke :


naháňačka,schovávačka, šplh, hádzanie lopty, "ukazovačky" – piesne, v ktorých predstierame to, o čom spievame
c) disciplína
"Navykaj chlapca (dievča) na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe." Prís 22:6 KAT

"Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne." Prís 15: 5 KAT

2. vzdelávanie :
     vážna, sústredená práca – kreslenie, memorovanie, čítanie, učenie sa prostredníctvom hier, spev, hudobný nástroj, učenie sa žasnúť
"Spievajte Mu, hrajte Mu!" Ž  105:2

3. Láska :
     Nadovšetko sa naučiť  kontrolovať (biblickou terminológiou chrániť alebo strážiť) svoje srdce. Teda naučiť sa riadiť svoje emócie, zaviesť disciplínu do spôsobu akým reagujeme na napomenutia, či iné emočne nabité podnety rôznej intenzity z okolia, či už od kamarátov, od rodičov, či známych.
"Nadovšetko, čo treba strážiť, stráž (kontroluj) svoje srdce, lebo z neho pochádza život". Prís 4:23
     Ak chceme mať chránené srdce, buďme v Jeho prítomnosti.
Teraz však – znie výrok Hospodina – vráťte sa ku mne celým srdcom ... Joel 2:12     
     Naučiť sa žasnúť! Vedieť žasnúť znamená vedieť žiť.
"Rozprávajte o všetkých Jeho divoch. (Žasnite nad všetkými Jeho divmi.)" Ž 105:3


4. vôľa :
rozhodovanie, vytrvalosť – nácvik charakterových a vôľových vlastností

 

 

 

 

 

 

Najnovšie produkty

Zakúpte si obraz, ktorý jemným spôsobom doplní váš interiér alebo exteriér.
Obraz zachytáva zostavu sŕdc vhodne upranenú do moderného ineriéra počítačovou technikou s nádychom kultúry postmodernizmu.
Obraz ponúka splynutie klasickej fotografie a počítačovej techniky. Šperky okúzlia prerývaním zlata a striebra.